Judo club Domažlice

Pro rodiče

Vážení členové Judo-clubu Domažlice,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak Judo-club Domažlice, z.s. (dále též jako „my“ nebo „JCDO“), v souvislosti s organizací a rozvojem juda, nabídkou školení a dalších služeb zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem Informačního memoranda je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Seznamte se proto, prosím, s obsahem tohoto Informačního memoranda.

 1. Obecné informace

JCDO má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů svých členů, které musíme dodržovat zejména s ohledem na plnění zákonných a smluvních povinností nebo výkonu veřejné moci. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů bychom nemohli vůbec poskytnout naše služby a provádět účel naší činnosti. Některé osobní údaje členů JCDO zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o Vás. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas neudělíte, nemůže Vám zajistit námi poskytované služby

1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem, a to pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely; způsob zpracování osobních údajů je vždy slučitelný se stanovenými účely a zpracování osobních údajů probíhá pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje členů JCDO, a to v rozsahu, který je přiměřený, relevantní a omezený ve vztahu ke stanoveným účelům;

(b) Vaše osobní údaje chráníme jako bankovní tajemství; proto zpracováváme osobní údaje členů JCDO způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům členů JCDO, k jejich změně, zničení, ztrátě či poškození, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d) v JCDO dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji JCDO, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci a kontaktní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Judo-club Domažlice,z.s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, PSČ 344 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni.

Vaše dotazy přijmeme na e-mailu: jcdomazlice@gmail.com.

2.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V JCDO jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec plní povinnosti stanovené právními předpisy, zejména poskytuje informace a poradenství v rámci JCDO, monitoruje soulad zpracování osobních údajů s právními předpisy, komunikuje s dozorovým úřadem a plní další stanovené povinnosti.

Nepodaří-li se Vám vyřešit Váš dotaz či Vaši záležitost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů naší banky, můžete též kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů: Roman Kalous, e-mail: jcdomazlice@gmail.com.

2.3. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

2.3.1. Zpracování osobních údajů pro splnění právních povinností

V souvislosti s výkonem činnosti je JCDO oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro splnění celé řady zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“), ale i z jiných právních předpisů. To se týká zejména zpracováváním osobních údajů za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).;

Jde tedy typicky o situace, kdy poskytnutí Vašich osobních údajů je podmínkou toho, abychom Vám mohli poskytnout naše služby a k takovému zpracování je JCDO oprávněn bez Vašeho souhlasu.

2.3.2. Zpracování osobních údajů pro uzavření a plnění smlouvy

JCDO zpracovává Vaše osobní údaje dále pro účely související s uzavřením nebo plněním smlouvy s některými členy JCDO. Jde zejména o plnění smlouvy mezi JCDO a některými členy JCDO. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné smluvní vztah uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je tedy podmínkou vzniku a trvání smlouvy (smluvním požadavkem).

2.3.3. Zpracování osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů JCDO

Pro účely ochrany oprávněných zájmů JCDO můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje tam, kde mají naše oprávněné zájmy přednost před Vašimi zájmy nebo Vašimi základními právy a svobodami. Takto zpracováváme Vaše osobní údaje zejména pro:

a)       ochranu oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, například při dokládání skutečností, které JCDO potřebuje doložit třetím osobám, vymáhání pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek;

b)      řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů;

c)       sdílení Vašich osobních údajů pro vnitřní administrativní účely JCDO;

d)      vnitřní výzkumy, analýzy či vyhodnocování (jde zejména o statistické výzkumy), či interní reporting;

e)      v omezeném rozsahu též pro nabízení produktů a služeb (přímý marketing) členům i nečlenům JCDO – v tomto případě zpracováváme jen omezený rozsah osobních údajů a nabízené produkty či služby souvisí s již čerpanými produkty či službami; takové zpracování však ihned ukončíme v situaci, kdy proti němu vznesete námitku. I v těchto případech je JCDO oprávněn zpracovávat osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

 

2.3.4. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává JCDO Vaše osobní údaje pro účely péče o členy JCDO; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů.

2.4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů členů ČSJu

JCDO zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. fotografii
 3. datum narození,
 4. rodné číslo,
 5. adresu místa pobytu,
 6. email a telefonní číslo
 7. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Rodná čísla.

Podle zákona je JCDO povinen zpracovávat mj. rodná čísla svých členů. Rodné číslo člena JCDO, musí JCDO v souladu se zákonem zjišťovat a zpracovávat pro účely evidence či pojištění. Pokud by mělo docházet ke zpracování Vašeho rodného čísla i pro jiné účely, tak pouze s Vaším souhlasem.

Kopie dokladů.

Vzhledem k naší zákonné povinnosti řádně identifikovat své členy je JCDO povinna zpracovávat mimo jiné určité údaje o dokladech členů JCDO (v rozsahu druh, série a číslo dokladu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, platnost dokladu). Pokud budeme chtít takové údaje získat včetně kopie dokladu, na němž jsou zaznamenány, požádáme Vás o udělení souhlasu s jejím pořízením.

2.5. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým JCDO zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech JCDO.

2.6. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména klubovým a svazovým administrátorům JCDO v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji členů JCDO, pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám:

 • Českému svazu juda, z.s.
 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČSJu a ČUS na základě směrnic ČSJu a ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace na soutěžích,
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

 

2.6.1. V souladu s příslušnými právními předpisy je JCDO oprávněn nebo přímo, bez Vašeho souhlasu,

povinen předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

2.6.2. S Vaším souhlasem předáváme Vaše osobní údaje dále:

 • Českému svazu juda, z.s.
 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
 • výkonnému výboru ČUS.

 

2.7. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie, kde sídlí subjekty patřící do Evropské unie juda (EJU) a Světové federace juda (IJF) a které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. JCDO nepředává osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii. Výjimkou je registrace v systému Judobase.org, který je spravován Světovou federací juda.

2.8. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje členů JCDO zpracovává JCDO pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování (většinou po dobu členství v JCDO). Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje vymažeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

(a)    uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s některými členy JCDO; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu 3 až 14 měsíců;

(b)    splnění archivačních povinností – po ukončení smluvního vztahu zpracováváme osobní údaje za účelem plnění archivačních povinností po dobu 10 let.

 

2.9. Právo odvolat souhlas

V tomto Informačním memorandu jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste JCDO povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k jiným účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným. Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme především odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím na klubového administrátora klubu, jehož jste členem.

2.10. Právo vznést námitku

V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů JCDO, jste oprávněn/a vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě JCDO Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud Vám neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; to neplatí v případě zpracování pro účely nabízení produktů a služeb (přímý marketing), kdy zpracování Vašich osobních údajů JCDO okamžitě ukončí. Právo vznést námitku lze uplatnit shodně jako odvolání souhlasu či jiná práva.

2.11. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje členů JCDO získáváme zejména:

a)       od členů JCDO, a to prostřednictvím podání přihlášky do klubu a zápisem do Centrální evidence ČSJu;

b)      z veřejně dostupných zdrojů (jde například o veřejné rejstříky, evidence či seznamy, webové stránky);

 

2.12. Vaše ostatní práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům:

máte právo požádat JCDO o potvrzení, zda Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a ke stanoveným informacím.

Právo na opravu:

máte právo, aby JCDO bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které o Vás zpracovává. Máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“):

máte právo, aby JCDO bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepotřebnosti zpracovávaných osobních údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich zpracování).

Právo na omezení zpracování:

máte právo na to, aby JCDO omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování, nebo námitky vůči zpracování osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech).

Právo na přenositelnost údajů:

máte právo od klubového administrátora získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo podat stížnost:

pokud se domníváte, že při zpracováním Vašich osobních údajů ČSJu dochází k porušení příslušných právních předpisů, můžete se obrátit se svou stížností na:

Úřad pro ochranu osobních údajů

https://www.uoou.cz/

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

Požadované informace a dokumenty a/nebo informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne doručení Vaší žádosti. V některých případech však může být tato lhůta prodloužena, o čemž Vás vyrozumíme. Pokud není možné Vaší žádosti vyhovět, budeme Vás o této skutečnosti a důvodech informovat, včetně poučení o vašich dalších právech (o právu na podání stížnosti a právu na soudní ochranu).

V případě potřeby jsme v souvislosti s Vaší žádostí oprávněni Vás požádat o dodatečné informace ke zpřesnění Vaší žádosti či potvrzení Vaší totožnosti.

 1. 3. Judo-club Domažlice, z.s. jako zpracovatel osobních údajů

V určitých případech nakládá JCDO s osobními údaji svých členů též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde například o spolupráci s ČSJu, ČUS, EJU a IJF.

 1. 4. Elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace

JCDO v rámci péče o své členy rozvíjí technologie tak, aby pro využívání Centrální evidence JCDO mohli administrátoři využívat moderní elektronické komunikační prostředky. Zároveň si uvědomujeme zvláštní povahu při práci s Centrální evidencí ČSJu, a proto při používání těchto prostředků a aplikací dbáme na ochranu osobních údajů členů JCDO.

Sociální sítě

Můžete nás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály používáme hlavně jako marketingové nástroje, aktuálně přes ně nedochází k poskytování našich produktů a služeb.

Cookies

Při poskytování svých produktů a služeb využíváme také cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky těmto souborům můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým návštěvníci s obsahem našich webových stránek pracují. To nám pomáhá komunikovat vstřícněji s návštěvníky našich webových stránek.

 1. 5. Informační memorandum

Toto Informační memorandum je platné a účinné ke dni 25. 5. 2018.

Ostatní dokumenty: